پیش پرداخت

مشتری گرامی لطفا فرم ذیل را بدقت پر نموده و پس از اتصال به درگاه بانکی و پرداخت مبلغ بیعانه ، یک شماره رسید نمایش داده میشود که انرا نزد خود نگه دارید.